Integralni registar

Do 31. marta tekuće godine podnosi se prijava radi upisa hemikalija u registar.

detaljnije >

Evidencija hemikalija

Proizvođač, uvoznik, dalji korisnik dužni su da vode evdenciju o hemikalijama.

detaljnije >

Klasifikacija hemikalija

Od 01.oktobra 2011. godine supstance se klasifikuju po GHS sistemu.

detaljnije >

Biocidi

Biocidni proizvod jeste aktivna supstanca ili smeša koja sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, pripremljen u obliku u kome se snadbevaju korisnici.

detaljnije >


"Sve hemikalije su toksične ali postoji i doza ispod koje ne ispoljavaju toksične efekte."–Paracelzus