Vođenje evidencije

Nosilac rešenja ili odobrenja je dužan da vodi evidenciju o navedenim stavkama za BP na Obrascu 1. koji je sastavni deo Pravilnika o vođenju evidencije o BP (Sl. gl. RS br. 28/11), a profesionalni korisnik BP vodi evidenciju na Obrascu 2. (isti Pravilnik) o količinama nabavljenih BP, količinama zaliha, količinama upotrebljenih BP i nameni za koju su upotrebljeni. Evidencije moraju da se vode u obliku elektronske baze podataka prema trgovačkom imenu BP za koje je doneto rešenje ili odobrenje za stavljanje u promet.

Podaci iz evidencije se dostavljaju Agenciji do 31. marta u štampanom, odnosno elektronskom obliku i moraju biti potpisani od ovlašćenog lica sa pečatom, odnosno kvalifikovanim potpisom.

Nosilac rešenja, odnosno odbrenja, dužan je da vodi evidenciju o:

  • količini BP stavljenog u promet;
  • količini zaliha;
  • količini BP povučenog s tržišta, i
  • licima kojima je BP prodat ili ustupljen

Podatke iz evidencije dostavlja Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodni period i čuva ih najmanje 10 godina.