Savetnik

U skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije (“Sl. glasnik RS”, br. 13/11 i 28/11) savetnik za hemikalije može biti lice koje ima:

  • stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti hemije,  fizičke hemije, tehnologije ili farmacije
  • završenu obuku za savetnika
  • položen ispit za savetnika