Aktivne supstance

Aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam uključujući virus i gljivice koja ima opšte ili specifično dejstvo na nepoželjne organizme

Aktivne supstance u BP-a su upisane u:

  • Listu I – Lista aktivnih supstanci
  • Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u BP manjeg rizika i
  • Listu Ib – Lista osnovnih supstanci, koje su objavljene u službenom glasniku EU posle procene a.s.

U Listama su naročito određeni:

  • ime aktivne supstance
  • minimalan nivo čistoće a.s. u BP
  • vrsta BP u kome može biti korišćena ta a.s.
  • uslovi pod kojima može biti donet akt za stavljanje u promet i korišćenje BP u odnosu na rizik koji a.s. predstavlja po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu