Zakon o BP

Usaglašen je sa Direktivom 98/8 EU

Ovim Zakonom uređuju se:

(U daljem tekstu BP=biocidni proizvodi, a.s.= aktivna supstanca)

 • Liste aktivnih supstanci;
 • Donošenje akata za stavljanje BP u promet;
 • Ograničenja i zabrane stavljanja u promet i korišćenja BP;
 • Istraživanje i razvoj BP;
 • Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje, oglašavanje i bezbednosni list BP;
 • Registar proizvoda;
 • Bezbedno korišćenje BP;
 • Nadzor i druga pitanja od značaja za promet i korišćenje BP.

Odredbe Zakona o biocidnim proizvodima ne primenjuju se na:

 • Lekove u humanoj i veterinarskoj medicini;
 • Hranu, prehrambene aditive, arome i sirovine za njihovu proizvodnju, materijale koji dolaze u kontakt sa hranom;
 • Hranu za životinje i dodatke toj hrani, kao i određene proizvode koji se koriste u ishrani životinja;
 • Detergente;
 • Kozmetičke proizvode;
 • Sredstva za zaštitu bilja

Definicije

 

Biocidni proizvod jeste aktivna supstanca ili smeša koja sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, pripremljen u obliku u kome se snadbevaju korisnici, a čija je namena da hemijski ili biološki uništi, odvrati, učini bezopasnim, spreči delovanje ili kontroliše nepoželjne organizme. Biocidni proizvod manjeg rizika, sadrži jednu ili više a.s. upisanih u Listu Ia i druge supstance koje ne izazivaju zabrinutost, a koriste se pod uslovima koji predstavljaju mali rizik po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.

Aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam, uključujući viruse ili gljivice, koji imaju opšte ili spesifično dejstvo na nepoželjne organizme.

Aktivne supstance su upisane u :

 • Listu I – Lista aktivnih supstanci
 • Lista Ia Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika i
 • Lista Ib Lista osnovnih supstanci

Biocidni proizvod se stavlja u promet ako je:

 • izdato odobrenje za stavljanje u promet, ili doneto rešenje o upisu tog BP u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea
 • klasifikovan, obeležen, pakovan i ima bezbednosni list

Za donošenje rešenja o upisu BP u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea podnosi se:

 • zahtev za upis u Privremenu listu
 • osnovne informacije o BP i a. s. u proizvodu sa odgovarajućim prilozima i
 • dokaz o uplati za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja

Zahtev za upis BP u Privremenu listu može se podenti ako je:

 • BP bio u prometu u Republici Srbiji pre dana stupanja na snagu Zakona o BP
 • Aktivna suptanca u tom BP upisana u Listu I – Listu aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u BP manjeg rizika, ili
 • Aktivna supastanca u BP je upisana u Program za upis u Listu I i Listu Ia

Odobrenje za stavljanje u promet

Za dobijanje odobrenja zahtev podnose proizvođač BP u zemlji ili strani proizvođač preko zastupnika, kao i uvoznika BP. Uz zahtev se dostavlja tehnički dosije za BP.

Procena BP

 

Na osnovu tehničkog dosijea vrši se procena (Agencija) BP, odnosno njegov uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, moguće nepoželjne posledice po ciljne organizme, efikasnost i rizik  pri predviđenom načinu upotrebe.

Nosilac rešenja ili odobrenja za BP vodi evidenciju o :

 • količini BP u prometu;
 • ukupnom prometu BP koji je ostvario u prethodnoj godini;
 • količini zaliha;
 • količini BP povučenog sa tržišta i
 • licima kojima je BP prodat ili ustupljen.

Ove podatke dostavlja Agenciji najkasnije od 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu i čuva ih najmanje 10 godina.

Nosilac rešenja o upisu u Privremenu listu i odobrenja dužan je da prati sve okolnosti u vezi sa korišćenjem BP koje mogu štetno delovati na zdravlje ljudi,životinja i životnu sredinu, kao i promene vezane za efikasnost.

Dužan je da Agenciju, po saznanju, obavesti i o :

 • promeni proizovđača a.s.
 • promene u sastavu a.s.
 • promene u sastavu BP
 • pojavi rezistencije i dr. promenama

Privremena dozvola

U slučaju nepredviđene pojave štetnih organizama koji ne mogu biti suzbijeni BP za koje je doneto rešenje o upisu BP u Privremenu listi ili izdato odobrenje, može se izdati privremena dozvola za stavljanje u promet BP (važi do 120 dana).

Registar BP

Na osnovu donetih rešenja o upisu u Privremenu listu, izdatih odobrenja ili privremene dozvole Agencija void Registar BP, koji je sastavni deo Integralnog registra hemikalija.

Istraživanje i razvoj BP

BP za koje nije doneto rešenje o upisu u Privremenu listu ili izdato odobrenje može da se stavlja u promet samo radi korišćenja za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje I razvoj. Za ovu svrhu Agencija izdaje potvrdu. Ako pri korišćenju BP za naučno istraživanje i razvoj, odnosno proces- orjentisani istraživanje i razvoj može da dođe do ispuštanja BP u životnu sredinu, Agencija izdaje dozvolu za to istraživanje.

Klasifikacija BP, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, a pakovanje, obeležavanje i oglašavanje u skladu sa propisima i specifičnim zahtevima za BP.

Izrada i dostavljanje bezbednosnog lista za BP klasifikovan kao opasan i za a.s. koja se isključivo koristi u BP, vrši se shodno propisima kojima se uređuju hemikalije. Carinski organ će dozvoliti uvoz samo ako postoji rešenje za upis u Privremenu listu, dobrenje ili potvrda za BP, a do 31. marta tekuće godine Agenciji dostavlja izveštaj o realizovanom uvozu BP u prethodnoj godini.

Nosilac rešenja, odobrenja i privremene dozvole je dužan da nadoknadi štetu nastalu na teritoriji RS zbog nepoštovanja odredbi Zakona, a mogao je na to da utiče.