Vrste BP

Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda “Sl glasnik RS br. 23/10”

Ovim Pravilnikom su određene vrste biocidnih proizvoda (BP) prema načinu korišćenja, organizmu na koji deluje, prostoru u kojem se koriste i predmetu, odnosno površini koja se tretira.

BP se razvrstavaju u četiri grupe, i to:

 • dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu (PT 1 – PT 5)
 • konzervansi (PT 6 – PT 13)
 • biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina (PT 14 – PT 19)
 • ostale vrste biocidnih proizvoda (PT 20 – PT 23) . Dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu

U ovu grupu spadaju sledeće vrste:

 • Biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi (PT 1)
 • Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja, industrijskim objektima, bolnicama, dezinfekciju vazduha, površina, materijala, opreme i nameštaja koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude i životinje. Ovu vrstu čine i algacidi. Ova vrsta se koristi i u bazenima, akvarijumima, vodi za kupanje i druge svrhe, klima uređajima, za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovma, hemijske toalete, otpadne vode, bolnički otpad, zemljište ili druge podloge (PT 2) Biocidni proizvodi za higijenu u veterini uključujući proizvode koji se koriste u prostorima u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju (PT 3)
 • Dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude I životinje i to: opreme, ambalaže, pribora za jelo, površina ili cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem, uključujući i vodu za piće u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje (PT 4)
 • Dezinficijensi za vodu za piće (PT 5)
 • U ovu grupu ne spadaju sredstva čišćenje, uključujući detergente i dr. proiz. Koji nemaju biocidno dejstvo.

Konzervansi

U ovu grupu spadaju sledeće vrste:

 • Konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda (osim hrane za ljude i životinje) u originalnoj ambalaži, od štetnog delovanja mikroorganizama u cilju očuvanja kvaliteta do naznačenog roka upotrebe (PT6)
 • Konzervansi za zaštitu filmova ili premaza od delovanja mikroorganizama u cilju očuvanja početnih osobina – boje, plastika, zaštitna sredstva, zidne tapete, papir i umetnička dela (PT 7)
 • Konzervansi za zaštitu drveta od dopremanja u strugaru, uključujući i obradu u strugari, ili proizvoda, od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo.
 • U ovu vrstu spadaju i preventivni i kurativni BP koji sprečavaju ili uklanjaju nastala oštećenja (PT 8 )
 • Konzervansi za zaštitu vlakana, kože, gume i polimernih materijala, kao što su proizvodi od kože, gume papira ili tekstila, kao i same gume od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 9)
 • Konzervansi za zaštitu u građevinarstvu, služe za zaštitu i naknadni tretman građevinskih i dr. konstrukcionih materijala, izuzev drveta, od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 10)
 • Konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima, odnosno vode ili dr. tečnosti od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 11) Slimicidi, koriste se za sprečavanje ili suzbijanje razvoja služi na materijalima, opremi i predmetima koji se kroiste u industrijskim procesima, npr. drvnoj ili papirnoj pulpi ili poroznom peščanom sloju pri ekstrakciji nafte (PT 12)
 • Konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala, od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 13) .

BP za suzbijanje štetočina

U ovu grupu spadaju sledeće vrste:

 • Rodenticidi, za suzbojanje miševa, pacova i drugih glodara (PT 14)
 • Avicidi, za suzbijanje ptica (PT 15)
 • Moluskocidi, za suzbijanje mekušaca (PT 16)
 • Piscicidi, za suzbijanje riba (PT 17), u ovu vrstu ne spadaju proizvodi za lečenje ribaInsekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara, npr. insekata, paukova, rakova, krpelja (sprečavanja nastanka zaraznih bolesti, alergijskih reakcija, parazitizma,toksičnog delovanja) (PT 18)
 • Repelenti i atraktanti, za suzbijanje štetnih organizama, npr. beskičmenjaka kao što su buve, ose, krpelji ili kičmenjaka kao što su ptice i to odbijanjem ili privlačenjem. U ovu vrstu spadaju BP koji se direktno ili indirektno koriste za ličnu higijenu ljudi ili za higijenu u veterini (PT 19)

Ostale vrste biocidnih proizvoda

U ovu grupu spadaju sledeće vrste:

 • Konzervansi za hranu ili hranu za životinje, za zaštitu od štetnih organizama (PT 20)
 • Sredstva za suzbijanje obrastanja, odnosno za suzbijanje razvoja i nastanjivanja nepoželjnih organizama (mikroorganizama ili složenih biljnih i životinjskih vrsta) na čamcima, opremi i predmetima koji se koriste u vodi (PT 21)
 • Tečnosti za balsamovanje i prepariranje, odnosno dezinfeciju i zaštitu ljudskih ili životinjskih leševa i njihovih delova (PT 22)
 • Proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka (PT 23)